Practical learning

banner

Clinical practice: Internal Medicine, Surgical Care or Operation room Nursing (NS-2-011)

Print friendly version

Download evaluation form

Examiner: Mannevaara Pauleen

Learning outcomes

 • After completing this practical rotation, the
  student is expected
  to be able to / harjoittelun päätyttyä,
  opiskelija osaa:
 • Theoretical knowledge / teoreettinen tieto
 • integrate knowledge from different
  sciences/courses such as
  anatomy, physiology, pharmacology,microbiology,
  pathology,
  internal medicine, surgery as well as nursing
  sciences / osaa
  integroida tietoa eri osaalueilta kuten
  anatomia
  ja fysiologia,
  mikrobiologia, sisätaudit, kirurgia, ja
  hoitotyö
 • apply the nature of internal medicine and
  surgical care to form a
  comprehensive picture of the care process /
  osaa
  soveltaa
  tietoja ja taitoja sisätautisen ja/tai
  kirurgisen
  potilaan hoidosta
  muodostaakseen kokonaiskuvan potilaan hoitotyön
  prosessista
 • understand what resources are available to
  health
  professionals
  when caring for patients with
  internal medicine and surgical issues /
  ymmärtää
  mitä resursseja
  hoitajalla on käytettävissään sisätauti- tai
  kirurgisen potilaan
  hoidossa
 • understand the importance of communication
  during
  care /
  ymmärtää kommunikaation merkityksen potilaan
  hoidossa
 • Capacity in practical situations/ taidollinen
  osaaminen
 • improve the patient's well-being by creating a
  caring
  relationship / osaa parantaa potilaan
  hyvinvointia luomalla hyvän
  hoitosuhteen potilaaseen
 • possess basic nursing care skills, such as;
  meet
  the patient's
  personal hygiene needs, nutritional
  needs, and monitor the patient's vital signs /
  hallitsee hoitotyön
  perustaidot (henkilökohtainen hygienia,
  ravitsemus, vitaalinen
  ottaminen)
 • apply the treatment process, for example, to
  observe/assess,
  analyze, plan and implement basic care /
  hallitsee
  hoitoprosessin; osaa tarkkailla, arvioida,
  suunnitella ja toteuttaa
  hoitoa
 • meet the patient's underlying problems, needs,
  and desires, and
  increasingly see the patients’ whole care
  picture
  / osaa vastata
  potilaan hoityön tarpeisiin ja hänen
  tarpeisiinsa
  ja toiveisiinsa ja
  hahmottaa potilaan kokonaisvaltaisen
  hyvinvoinnin
  suhteessa
  hoitotyön prosessiin ja sen tavoitteisiin ja
  toetutukseen
 • be able to administer enteral, subcutaneous and
  intramuscular
  medications / osaa antaa lääkkeitä eri
  antotavoilla
 • see the patient's health resources, and health
  obstacles, and
  can take these into consideration
  while administering care / näkee potilaan
  voimavarat ja
  terveyden uhat ja osaa ottaa nämä huomioon
  hoitotyössä
 • document on patient care/condition (record
  keeping, end of shift
  report) with the language unit is using/ osaa
  dokumnetoida
  potilaan asioita sekä suullisesti että
  kirjallisesti osastolla
  käytettävällä kielellä
 • provide for the needs of the patient during end
  of life / osaa
  toteuttaa saattohoitoa
 • Ethical Attitude /eettinen ajattelu
 • be aware of their own level of competence and
  seek guidance
  when knowledge and skills are lacking /
  opiskelija on tietoinen
  omasta eettisestä ajattelustaan ja osaa etsiä
  ohjausta tai tietoja
  niitä tarvitessaan
 • follow the ethical guidelines for care / osaa
  noudattaa eettisiä
  toimintaohjeita
 • understand the importance of confidentiality /
  ymmärtää
  salassapitosäädösten merkityksen
 • understand the importance of ethics in
  cooperation between
  staff and the patients’
  family members / ymmärtää yhteistyön
  merkityksen
  potilaan,
  omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä