Practical learning

banner

Clinical practice: Home Care (NS-2-021)

Print friendly version

Download evaluation form

Examiner: Mannevaara Pauleen

Learning outcomes

 • At the end of the course the student is
  expected
  to be familiar with home care as a working
  field
  Opiskelija tuntee kotihoidon
  toimintaperiaatteet
 • The student knows who the most relevant
  collaborators are within home care and knows
  which occupational groups are part of the home
  care team/
  Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät
  yhteistyötahot sekä ammattiryhmät jotka
  toimivat
  kotihoidon moniammatillisessa tiimissä
 • The student participates in home care staff
  meetings and can see the connection between
  the
  administrative work and the practical field
  work
  Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja
  näkee kuinka hallinnollinen työ on yhteydessä
  käytännön työhön
 • The student practices skills that are of
  relevance for the nurse/public health nurse in
  home care/outpatient care
  Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä
  kädentaitoja, joita
  terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa
  kotiympäristössä/avohoidossa
 • The student is able to vary his/her way of work
  depending on the client's age and cultural
  background
  Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä
  riippuen asiakkaan iästä ja kulttuuritaustasta
 • The student can plan, carry out and evaluate a
  home care visit, prioritize the need of care,
  estimate and document the need of nutrition,
  hygien, mobility and need for pharmaceuticals
  Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
  arvioida kotikäynnin ja osaa priorisoida hoidon
  tarpeita, arvioida ja dokumentoida
  ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa,
  liikkumista sekä lääkitystä
 • The student is able to carry out a home visit
  independently
  Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa
  kotikäynnin
 • LEARNING OUTCOMES FOR OUTPATIENT CARE

  Oppimistavoitteet arvoterveydenhuollon
  harjoittelujaksolle:
 • Theoretical competence:
  Teoreettinen osaaminen:
 • integrate knowledge from different
  sciences/courses such as anatomy, physiology,
  pharmacology, microbiology, pathology, internal
  medicine, surgery as well as nursing sciences
  and
  apply this knowledge in open care units.
  Osaa soveltaa tietoja eri tieteistä/kursseista
  kuten anatomiasta, fysiologiasta,
  farmakologiasta, mikrobiologiasta,
  patologiasta,
  sisätaudeista, kirurgiasta ja hoitotieteestä
  sekä osaa hyödyntää niitä avoterveydenhuollon
  yksiköissä.
 • apply the knowledge to form a comprehensive
  picture of the care process in open care.
  Osaa soveltaa tietoa kokonaiskuvan
  muodostamiseksi avoterveydenhuollosta.
 • understand what resources are available to
  health professionals when caring for patients
  with need for care in open care. Understands
  the
  importance of health promotion in open care and
  clients individual possibilities and obstacles
  to
  maintain his/hers own health
  Ymmärtää terveydenhuollon ammattilaisten
  käytettävissä olevat resurssit
  avoterveydenhuollossa, ja ymmärtää terveyden
  edistämisen merkityksen sekä potilaan/asiakkaan
  yksilölliset mahdollisuudet omaan terveyteensä.
 • understands the importance of communication
  during care both in multiprofessional team and
  between client and caregiver. Understands the
  difference between hospital and open care and
  is
  aware the means how to co-operate between
  organizations.
  Ymmärtää kommunikaation tärkeyden osana
  moniammatillista työtä asiakkaan ja
  hoitohenkilökunnan välillä, ja ymmärtää
  avoterveydenhuollon ja sairaalan eron sekä on
  tietoinen eri organisaatioiden yhteistyöstä.
 • Competence to act in practical situations:
  Osaaminen käytännön tilanteissa:
 • possess basic nursing care skills needed in
  open
  care.
  Osaa keskeiset hoitotyön taidot
  avoterveydenhuollossa.
 • apply the treatment process, for example, to
  observe/assess, analyze, plan and implement
  needed care in open care.
  Osallistuu hoitoprosesseihin, kuten esimerkiksi
  seuraamalla/osallistumalla ja nalysoi,
  suunnittelee ja soveltaa hoitoa
  avoterveydenhuollossa.
 • meet the patient's underlying problems, needs,
  and desires, and increasingly see the patient's
  whole care picture.
  Kohtaa potilaan kyseessä olevat ongelmat,
  tarpeet
  ja toiveet sekä näkee potilaan kokonaistilan.
 • be able to administer medications used in open
  care and can give guidance in medical use to
  clients.
  Osaa annostella avoterveydenhuollon lääkkeitä
  ja
  osaa ohjata potilaita lääkehoidossa.
 • can do documentation of care/ clients condition
  on the way it is done in the unit.
  Osaa kirjata potilaan tilasta yksikön käytännön
  mukaisesti.
 • Ethical competence:
  Eettinen osaaminen:
 • be aware of their own level of competence and
  seek guidance when knowledge and skills are
  lacking.
  On tietoinen omasta osaamisestaan ja pyytää
  apua, kun omat tiedot/taidot eivät riitä.
 • follow the ethical guidelines for care.
  Noudattaa hoitotyön eettisiä ohjeita.
 • understand the importance of confidentiality.
  Ymmärtää salassapitovelvollisuuden.
 • understand the importance of ethics in
  cooperation between staff and client and family
  members.
  Ymmärtää eettisen toiminnan tärkeyden
  henkilökunnan, potilaan ja omaisten välillä.