Practical learning

banner

Clinical practice: Elective Practice (NS-3-005)

Print friendly version

Download evaluation form

Examiner: Mannevaara Pauleen

Learning outcomes

 • At the end of the practical training the
  student
  is expected to be able to understand different
  aspects of nursing and actively use all
  knowledge
  he/she has about nursing.
 • Harjoittelun päättyessä opiskelijan odotetaan
  ymmärtävän
  hoitotyön eri osa-alueita ja aktiivisesti
  käyttävän kaikkea
  oppimaansa tietoa hyväkseen hoitotyön eri
  kontekteissa.
 • Student is able to understand the need and
  methods for health promotion, rehabilitative
  care
  and a leadership to promote health in different
  nursing contexts.
  Opiskelija ymmärtää terveysdenedistämisen
  tarpeen ja keinot,
  omaa kuntouttavan työotteen osana terveyden
  edistämistä eri
  hoitotyön kontekteissa.
 • Student is able to plan and put into practice
  the care of the patient/client in different
  nursing contexts.
  Opiskelija osaa suunnitella potilaan /
  asiakkaan
  hoitoa eri hoitotyön konteksteissa.
 • Student is able to document the nursing care in
  the way the unit he/she is working in demands.
  Opiskelija osaa dokumentoida hoitoa tavalla,
  jonka yksikkö jossa hän työskentelee, vaatii.