Practical learning

banner

Clinical practice: Clinical Nursing II (NS-2-010)

Print friendly version

Download evaluation form

Examiner: Mannevaara Pauleen

Learning outcomes

 • LEARNING OUTCOMES (GENERAL FOR EVERY PRACTICAL
  TRAINING)
  The student understands the documentation and
  the
  importance of continuity of patient care/
  Opiskelija ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin
  merkityksen hoidon jatkuvuuden näkökulmasta
 • The student uses different health care
  recommandations and manuals in support of their
  activities and learning/ Opiskelija käyttää eri
  hoitotyön suosituksia ja käsikirjoja
  toimintansa
  ja oppimisensa tukena
 • Student develop their ethics and can identify,
  analyze and reflect on ethical problems/
  Opiskelija osaa havannoida, analysoida ja
  reflektoida eettisiä ongelmia
 • Students have basic skills to relates to the
  patient’s basic care area, such as the patient
  personal hygiene, nutritional supply or
  condition
  and observation of the patients vital life
  functions./ Opiskelija hallitsee potilaan
  hoidon
  perusteet, osaa hoitaa potilaan hygienian ja
  ravinnonsaannin/tilan sekä osaa valvoa potilaan
  vitaalitoimintoja
 • Students understand the importance of patient
  and
  drug safety/ Opiskelija ymmärtää potilas-, ja
  lääketurvallisuuden merkityksen
 • INTERNAL MEDICINE
  Students understand the role of the nurse in
  multiprofessional cooperation in the care of
  internal medical patient/ Opiskelija ymmärtää
  sairaanhoitajan asiantuntijuuden osana
  moniammatillista yhteistyötä sisätauti potilaan
  hoidossa
 • Students understand the meaning of drug
  treatment
  for patients with internalmedical deseases/
  Opiskelija ymmärtää lääkehoidon merkityksen
  sisätautipotilaiden sairauksien hoidossa
 • Students know how to care for parenteral
  patients
  fluid and drugtreatment/ Opiskelija osaa hoitaa
  potilaita jotka saavat parenteraalista neste-
  ja
  lääkehoitoa
 • Students understand the inpatient care nature
  and
  form an overall picture of care process/
  Opiskelija ymmärtää sisätautisen potilaan
  hoidon
  luonteen ja osaa muodostaa kokonaiskuvan
  hoitoprosessista
 • Students can according to the patient’s health
  and symptoms choose and perform appropriate
  care
  activities/ Opiskelija osaa potilaan
  terveydentilan ja oireiden perusteella valita
  ja
  suorittaa oikeat hoitotoimenpiteet
 • Students understand the importance of patient
  guidance and and practice to handle it in
  different situations/ Opiskelija ymmärtää
  potilasohjauksen merkityksen ja harjoittelee
  sisätautipotilaan ohjaamista eri tilanteissa.
 • SURGICAL CARE
  Students understand the role of the nurse in
  the
  professional cooperations in care of surgical
  patients/ Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan
  asiantuntijuuden osana moniammatillista
  yhteistyötä kirurgisen potilaan hoidossa
 • Students can implement the surgical patient’s
  basic care/ Opiskelija osaa toteuttaa
  kirurgisen
  potilaan perushoitoa
 • Students know the main drug groups and their
  indications/contractions in the care of
  surgical
  patients/ Opiskelija ymmärtää
  harjoitteluympäristössä käytettävät keskeiset
  lääkeaineryhmät sekä niiden käyttö- ja
  kontraindikaatiot
 • Students can judge the condition of the
  patient,
  both clinically and with the help of
  observations
  instruments/ Opiskelija osaa arvioida
  kirurgisen
  potilaan vointia kliinisesti sekä/tai
  seurantalaitteiden avulla
 • Students understand the actions that are being
  taken at the ward, be able to prepare for the
  interventions as well as assist with these/
  Opiskelija ymmärtää minkälaisia toimenpiteitä
  harjoitteluympäristössä potilaille tehdään,
  osaa
  valmistella potilaan eri toimenpiteisiin ja
  avustaa keskeisissä toimenpiteissä
 • Students understand the care and prevetntion of
  pain and nausea with medical and non-medical
  methods/ Opiskelija ymmärtää kivun hallinnan ja
  pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn lääkkeellisin ja
  ei
  lääkkeellisin menetelmin
 • Student can guide and inform the patient
  before,
  during and after surgery/ Opiskelija toteuttaa
  potilasohjausta ennen toimenpidettä, sen aikana
  ja toimenpiteen jälkeen