Practical learning

banner

Clinical Practice: Psychiatric Care (VA-2-135)

Print friendly version

Download evaluation form

Examiner: Savolainen Jari

Learning outcomes

 • At the end of the course the student is
  expected
  to be able to;
 • Theoretical competence:
  Teoreettinen osaaminen
  -Knows the structure of psychiatric health care
  system
  Omaa tietoa psykiatrisesta
  terveydenhuoltojärjestelmästä
 • -Has knowledge about mental health and
  disturbances in mental
  health
  Omaa tietoa mielenterveydestä ja eri
  mielenterveyden häiriöistä
 • Competence to act in practical situations:
  Osaaminen käytännön tilanteissa
 • -Understands the special aspects of the
  processes
  in mental
  health care and has capacity to apply this
  Ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin
  ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä
 • -Is able to identify, meet and take care of
  patients suffering from
  different kind of mental problems and illnesses
  Osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa erilaisista
  psyykkisistä ongelmista ja sairauksista
  kärsiviä
  potilaita
 • -Can participate in planning, realizing and
  evaluation of patient
  care, furthermore has capacity to create an
  individual plan for
  patient care
  Pystyy osallistumaan hoidon suunnitteluun,
  toteuttamiseen ja arviointiin sekä laatimaan
  kirjallisen hoitosuunnitelman
 • -Understands the meaning of caring
  relationship,
  furthermore has
  capacity to use the self to promote patient's
  mental health
  Mieltää hoitosuhteen merkityksen ja pystyy
  tietoisesti käyttämään omia taitojaan potilaan
  terveyden edistämiseksi
 • Ethical competence:
  Eettinen osaaminen
  -Can apply ethical principles in psychiatric
  context
  Osaa soveltaa eettisiä periaatteita
  psykiatriseen ympäristöön
 • -Is aware about own capacities and limits,
  furthermore can use
  counseling as a professional tool for self
  development
  Tiedostaa omat rajansa ja osaamistasonsa, sekä
  pystyy hyödyntämään ohjausta oman ammatillisen
  kasvun kehittämisessä
 • -Understands variations in the phenomena of
  closeness and
  distance in psychiatric care
  Ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön variaatioita
  psykiatrisessa hoitotyössä