Työssä oppiminen

banner

Clinical practice: Home Care (NS-2-021)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Mannevaara Pauleen

Oppimistavoitteet

 • Studenten känner till hemvården som arbetsfält
  Opiskelija tuntee kotihoidon
  toimintaperiaatteet
 • Studenten vet vilka hemvårdens mest centrala
  samarbetsparter
  är och vet vilka yrkesgrupper som hör till
  hemvårdens
  mångprofessionella team
  Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät
  yhteistyötahot sekä
  ammattiryhmät jotka toimivat kotihoidon
  moniammatillisessa
  tiimissä
 • Studenten deltar i hemvårdens möten och ser hur
  det
  administrativa arbetet hänger samman med det
  praktiska
  arbetet
  Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja
  näkee kuinka
  hallinnollinen työ on yhteydessä käytännön
  työhön
 • Studenten övar sådana kliniska färdigheter som
  hälsovårdaren/sjukskötaren utför i hemmet/
  öppenvården
  Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä
  kädentaitoja, joita
  terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa
  kotiympäristössä/avohoidossa
 • Studenten kan anpassa sitt arbetssätt enligt
  klientens ålder och
  kulturella bakgrund
  Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä
  riippuen asiakkaan
  iästä ja kulttuuritaustasta
 • Studenten kan planera, genomföra och utvärdera
  ett hembesök
  och kan prioritera vårdbehovet, uppskatta och
  dokumentera
  näringsbehov och -tillförsel, hygien, rörlighet
  och läkemedel
  Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
  arvioida kotikäynnin ja
  osaa priorisoida hoidon tarpeita, arvioida ja
  dokumentoida
  ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa,
  liikkumista sekä
  lääkitystä
 • Studenten kan självständigt genomföra ett
  hembesök
  Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa
  kotikäynnin
 • MÅLSÄTTNINGAT FÖR ÖPPENVÅRDEN
  Oppimistavoitteet arvoterveydenhuollon
  harjoittelujaksolle:
 • Teoretisk kompetens:
  Teoreettinen osaaminen:
 • -kan integrera kunskap från olika
  vetenskaper/kurser såsom anatomi och fysiologi,
  farmakologi, mikrobiologi patologi, inre
  medicin,
  kirurgi och vårdvetenskap och tillämpa dem i
  öppenvården.
  Osaa soveltaa tietoja eri tieteistä/kursseista
  kuten anatomiasta, fysiologiasta,
  farmakologiasta, mikrobiologiasta,
  patologiasta,
  sisätaudeista, kirurgiasta ja hoitotieteestä
  sekä osaa hyödyntää niitä avoterveydenhuollon
  yksiköissä.
 • -Förstå den öppna vården i helhet genom att
  tillämpa tidigare kunskap
  Osaa soveltaa tietoa kokonaiskuvan
  muodostamiseksi avoterveydenhuollosta.
 • - förstå vilka resurser som finns tillgängliga
  för
  hälso- och sjukvårdspersonal vid vård av
  patienter med behov av vård i öppen vård.
  Förstår
  betydelsen av hälsofrämjande inom öppen vård
  och
  klienters individuella möjligheter och hinder
  för
  att upprätthålla sin egen hälsa.
  Ymmärtää terveydenhuollon ammattilaisten
  käytettävissä olevat resurssit
  avoterveydenhuollossa, ja ymmärtää terveyden
  edistämisen merkityksen sekä potilaan/asiakkaan
  yksilölliset mahdollisuudet omaan terveyteensä.
 • förstår vikten av kommunikation
  under vård både i multiprofessional team och
  mellan klient och vårdgivare. Förstår
  skillnaden
  mellan sjukhus och öppen vård och är medveten
  om
  hur man samarbetar mellan organisationer.
  Ymmärtää kommunikaation tärkeyden osana
  moniammatillista työtä asiakkaan ja
  hoitohenkilökunnan välillä, ja ymmärtää
  avoterveydenhuollon ja sairaalan eron sekä on
  tietoinen eri organisaatioiden yhteistyöstä.
 • Kompetens i praktiska situationer:
  Osaaminen käytännön tilanteissa:
 • -ha grundläggande kompetensbehov som behövs
  öppen
  vård.
  Osaa keskeiset hoitotyön taidot
  avoterveydenhuollossa.
 • - Applicera behandlingsprocessen, till exempel,
  till observera/utvärdera, analysera, planera
  och
  genomföra nödvändig vård i öppen vård.
  Osallistuu hoitoprosesseihin, kuten esimerkiksi
  seuraamalla/osallistumalla ja nalysoi,
  suunnittelee ja soveltaa hoitoa
  avoterveydenhuollossa.
 • - möta patientens underliggande problem, behov,
  och önskningar, och ser allt mer på patientens
  helhetsbild.
  Kohtaa potilaan kyseessä olevat ongelmat,
  tarpeet
  ja toiveet sekä näkee potilaan kokonaistilan.
 • - kunna administrera mediciner som används i
  öppna vården och kan ge vägledning i medicinsk
  användning till kunder.
  Osaa annostella avoterveydenhuollon lääkkeitä
  ja
  osaa ohjata potilaita lääkehoidossa.
 • - kan dokumentera vården/klientens tillstånd
  enligt avdelningens principer.
  Osaa kirjata potilaan tilasta yksikön käytännön
  mukaisesti.
 • Etisk kompetens:
  Eettinen osaaminen:
 • - vara medveten om sin egen kompetensnivå och
  sök vägledning när kunskap och färdigheter
  saknas.
  On tietoinen omasta osaamisestaan ja pyytää
  apua, kun omat tiedot/taidot eivät riitä.
 • - Följa de etiska riktlinjerna inom vården
  Noudattaa hoitotyön eettisiä ohjeita.
 • - Förstå vikten av sekretess.
  Ymmärtää salassapitovelvollisuuden.
 • - förstå etikens betydelse i
  samarbete mellan personal och klient och
  familjemedlemmar.
  Ymmärtää eettisen toiminnan tärkeyden
  henkilökunnan, potilaan ja omaisten välillä.