Työssä oppiminen

banner

Clinical practice: Elective Practice (NS-3-005)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Mannevaara Pauleen

Oppimistavoitteet

 • I slutet av praktien bör studerande kunna
  förstå
  olika vårdaspekter och använda den kunskap
  han/hon har om vården.
  Harjoittelun päättyessä opiskelijan odotetaan
  ymmärtävän hoitotyön eri osa-alueita ja
  aktiivisesti käyttävän kaikkea oppimaansa
  tietoa
  hyväkseen hoitotyön eri kontekteissa.
 • Studerande kan förstå behoven och metoden för
  hälsofrämjande, rehabiliterande vård samt ett
  ledarskap för att främja hälsa i olika
  omvårdnadskontekster
 • Opiskelija ymmärtää terveysdenedistämisen
  tarpeen ja keinot, omaa kuntouttavan työotteen
  osana terveyden edistämistä eri hoitotyön
  kontekteissa.
 • Studerande kan planera och genomföra vården av
  patienten / klienten i olika
  omvårdnadskontekster.
  Opiskelija osaa suunnitella potilaan /
  asiakkaan
  hoitoa eri hoitotyön konteksteissa.
 • Studenten kan dokumentera vårdverksamheten
  enligt
  avdelningens krav.
  Opiskelija osaa dokumentoida hoitoa tavalla,
  jonka yksikkö jossa hän työskentelee, vaatii.