Työssä oppiminen

banner

Praktik: Valbar (VA-2-132)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Stockmann-Broo Christine

Oppimistavoitteet

 • Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaa
  osaamistaan ja toimintaa kriittisesti
  Studerande kan betrakta sitt eget kunnande och
  handlande kritiskt
 • Opiskelija osaa hyödyntää tieteellistä tietoa
  hoitotyössä
  Studerande kan utnyttja vetenskaplig fakta i
  vårdarbete
 • Opiskelija osaa määritellä hoitotyön tarpeen
  sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida
  hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti
  ohjauksen avulla
  Studerande kan under handledning definiera
  behovet av vårdarbete, planera, förverkliga och
  utvärdera vårdarbetet i enlighet med
  beslutsfattningsprocessen
 • Opiskelija osaa toteuttaa erilaisia sisätauti-,
  syöpä-, ja kirurgisia sairauksia sairastavien
  potilaiden hoitotyötä
  Studerande kan utföra olika vårdhandlingar för
  olika inremedicinska-, cancer-, och kirurgiskt
  relaterade sjukdomar
 • Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää
  hoidollista vuorovaikutusta eri potilasryhmien
  ja heidän läheistensä kanssa
  Studerande kan bemöta och upprätthålla en
  vårdrelation med olika patientgrupper och deras
  anhöriga
 • Opiskelija harjoittelee potilasohjausta ja
  opetusta sekä ymmärtää sen merkityksen
  hoitotyössä
  Studerande övar patienthandledning och
  undervisning samt förstår dess betydelse i
  vården
 • Opiskelija syventää lääkehoidon osaamista.
  Opiskelija osaa enenevässä määrin suunnitella,
  toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa
  Studerande fördjupar sitt kunnande i
  läkemedelsbehandling. Studerande kan i allt
  större utsträckning planera, verkställa och
  bedöma olika patientgruppers medicinbehandling
 • Opiskelija kykenee kriittisesti arviomaan
  hoitotyön laatua ja menetelmiä sekä edistämään
  potilasturvallisuutta
  Studerande kan kritiskt värdera vårdarbetets
  kvalitet och metoder samt befrämja
  patientsäkerheten
 • Opiskelija hallitsee kliinisessä hoitotyössä
  tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja
  diagnostiset tutkimukset osana potilaan
  kokonaishoitoa
  Studerande kan det kliniska vårdarbetets
  centrala vårdåtgärder och diagnostiska
  undersökningar som en del av patientens
  helhetsvård