Työssä oppiminen

banner

Clinical practice: Clinical Nursing II (NS-2-010)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Mannevaara Pauleen

Oppimistavoitteet

 • ALLMÄNNA (gäller oberoende område):
 • Studerande förstår dokumenteringens och
  rapporteringens betydelse i kontinuiteten av
  patientens vård
  Opiskelija ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin
  merkityksen hoidon jatkuvuuden näkökulmasta
 • Studerande använder olika vårdrekommendationer
  och handböcker som stöd för sin verksamhet och
  inlärning
  Opiskelija käyttää eri hoitotyön suosituksia ja
  käsikirjoja toimintansa ja oppimisensa tukena
 • Studerande utvecklar sitt etiska
  förhållningssätt och kan identifiera, analysera
  och reflektera över etiska problem
  Opiskelija osaa havannoida, analysoida ja
  reflektoida eettisiä ongelmia
 • Studerande har grundläggande färdigheter som
  hänför sig till patientens grundvårdsområde,
  såsom patientens personliga hygien,
  näringstillförsel/tillstånd och observation av
  patientens vitala livsfunktioner
  Opiskelija hallitsee potilaan hoidon perusteet,
  osaa hoitaa potilaan hygienian ja
  ravinnonsaannin/tilan sekä osaa valvoa potilaan
  vitaalitoimintoja
 • Studerande förstår betydelsen av patient- och
  läkemedelssäkerhet
  Opiskelija ymmärtää potilas-, ja
  lääketurvallisuuden merkityksen
 • Studerande förstår betydelsen av ett aseptiskt
  handlande och kan handla aseptiskt
  Opiskelija toimii aseptisesti ja ymmärtää
  aseptisen toimintatavan ja sen merkityksen
 • INREMEDICINSK VÅRD
 • Studerande förstår sjukskötarens roll i det
  multiprofessionella samarbetet i vården av den
  inre medicinska patienten
  Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan
  asiantuntijuuden osana moniammatillista
  yhteistyötä sisätauti potilaan hoidossa
 • Studerande förstår betydelsen av
  läkemedelsbehandling för patienter med
  inremedicinska sjukdomar
  Opiskelija ymmärtää lääkehoidon merkityksen
  sisätautipotilaiden sairauksien hoidossa
 • Studerande kan vårda patienter med parenteral
  vätske- och läkemedelsbehandling
  Opiskelija osaa hoitaa potilaita jotka saavat
  parenteraalista neste- ja lääkehoitoa
 • Studerande förstå den inremedicinska vårdens
  natur och forma sig en helhetsbild av
  vårdprocessen
  Opiskelija ymmärtää sisätautisen potilaan
  hoidon luonteen ja osaa muodostaa kokonaiskuvan
  hoitoprosessista
 • Studerande kan utgående från patientens
  hälsohinder och symptom välja och utföra
  lämpliga vårdaktiviteter
  Opiskelija osaa potilaan terveydentilan ja
  oireiden perusteella valita ja suorittaa oikeat
  hoitotoimenpiteet
 • Studerande förstår patienthandledningens
  betydelse och övar sig att handleda den
  inremedicinska patienten olika situationer
  Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen
  merkityksen ja harjoittelee sisätautipotilaan
  ohjaamista eri tilanteissa.
 • KIRURGISK VÅRD
 • Studerande förstår sjukskötarens roll i det
  multiprofessionella samarbetet i vården av den
  kirurgiska patienten
  Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan
  asiantuntijuuden osana moniammatillista
  yhteistyötä kirurgisen potilaan hoidossa
 • Studerande kan förverkliga den kirurgiska
  patientens grundvård
  Opiskelija osaa toteuttaa kirurgisen potilaan
  perushoitoa
 • Studerande känner till de centrala
  läkemedelsgrupperna och deras
  indikationer/kontraindikationer i vården av den
  kirurgiska patienten
  Opiskelija ymmärtää harjoitteluympäristössä
  käytettävät keskeiset lääkeaineryhmät sekä
  niiden käyttö- ja kontraindikaatiot
 • Studerande kan bedöma den kirurgiska patientens
  tillstånd både kliniskt och med hjälp av
  observationsinstrument
  Opiskelija osaa arvioida kirurgisen potilaan
  vointia kliinisesti sekä/tai seurantalaitteiden
  avulla
 • Studerande förstår vilka ingrepp som görs på
  den aktuella praktikplatsen och kan förbereda
  patienten inför olika ingrepp samt vid
  assistera vid dessa
  Opiskelija ymmärtää minkälaisia toimenpiteitä
  harjoitteluympäristössä potilaille tehdään,
  osaa valmistella potilaan eri toimenpiteisiin
  ja avustaa keskeisissä toimenpiteissä
 • Studerande förstår vården och förebyggandet av
  smärta och illamående med medicinska och icke-
  medicinska metoder
  Opiskelija ymmärtää kivun hallinnan ja
  pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn lääkkeellisin ja
  ei lääkkeellisin menetelmin
 • Studerande kan vägleda och informera patienten
  före, under och efter ett ingrepp
  Opiskelija toteuttaa potilasohjausta ennen
  toimenpidettä, sen aikana ja toimenpiteen
  jälkeen