Työssä oppiminen

banner

Clinical practice: Learning and Tutoring (NS-2-008)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Holmström Anna

Oppimistavoitteet

 • Efter avklarad kurs förväntas studerande:
  Identifiera och förstå de etiska och pedagogiska
  utgångspunkterna för handledning.
  Tunnistaa ja ymmärtää ohjaamisen eettiset ja
  pedagogiset lähtökohdat.
 • Kunna planera, verkställa och utvärdera
  handledning och undervisning utgående från
  klient
  och grupp, i
  samarbete med andra sakkunniga
  Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta
  ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti
  yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

  Kan använda, i situationen lämpliga,
  handlednings- och
  undervisningsmetoder, vilka utgår från
  patienten/klienten
  Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakas- ja
  potilaslähtöisiä
  opetus- ja ohjausmenetelmiä

  Kunna ändamålsenligt använda befintligt och
  producera nytt undervisnings- och
  handledningsmaterial.
  Osata käyttää olemassaolevaa ja kehittää uutta
  ohjaus
  ja opetusmateriaalia.