Työssä oppiminen

banner

Praktik: Vård under förlossning (VA-1-026)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Stenbäck Pernilla

Oppimistavoitteet

 • Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
  förverkliga barnmorskekunskap under förlossning
  enligt den teoretiska kunskapsbasen
  Teoriatietojen integroiminen käytännön
  tilanteisiin tulee näkyä harjoittelussa
 • Studerande kan i samarbete med handledare sköta
  självständigt en regelbunden (fysiologisk)
  förlossning enligt barnmorskans kompetenser
  (eller handledning vårda den risk gravida
  föderskan under förlossning)
 • Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy
  hoitamaan ohjauksessa säännöllisen
  (fysiologisen) synnytyksen kätilön kompetenssin
  mukaisesti (tai Opiskelija osaa ohjattuna
  hoitaa
  riskiraskaana olevaa synnyttäjää)
 • Studerande kan administrera och handleda
  modern/familjen i olika smärtlindrings metoder
  både
  farmakologiska och icke farmakologiska
  Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa
  ja arvioida eri kivunlievitysmenetelmiä sekä
  lääkkeellisiä että ei lääkkeellisiä
 • Studerande kan dokumentera
  förlossningsförloppet enligt anvisningar
  Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana
  ohjeitten mukaisesti
 • Studerande känner till hur
  förlossningsförloppet följs upp och känner till
  hur förlossnings
  förloppet eventuellt kan påskyndas (eller
  Studerande skall känna till och upptäcka
  när förlossningsförloppet avviker från det
  normala och kan dela ansvaret med andra inom
  arbetsteamet samt dokumentera detta)
  Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen
  seurantamenetelmät (tai opiskelija osaa
  arvioida
  koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa
  ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti)
 • Studerande har etisk förhållningssätt både till
  patienten och till medarbetarna och handla
  tvärprofessionellt
  Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä
  perhettä että moniammatillisesti
 • Studerande känner kan visa hur till hur
  fostrets välmående följs upp ( eller kan aggera
  vid
  eventuella
  avvikelser)
  Opiskelija tietää ja ossa näyttää sikiön
  voinnin seurantamenetelmät (tai osaa toimia
  sikiö
  indikaatiolla)
 • Studerande kan utföra och tolka inre- och yttre
  undersökningen
  Opiskelija suoriutuu sisä- ja
  ulkotutkimuksisata sekä kätilötyön kliinisistä
  taidoista
 • Studerande kan planera och förverkliga vården
  för föderskan och hennes familj under en
  normala förlossning (och kan agera under
  handledning vid akuta situationer under
  förlossning)
  Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja
  toteuttamaan matalariskin synnytyksen hoidon
  sekä äidin
  että perheen näkökulmasta (ja osaa toimia
  ohjatusti synnytyksen aikana akuuteissa
  tilanteissa)
 • Studerande har kliniska hand färdigheter i
  förlossningsvård
  Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot
  synnytyksen hoitoon
 • Studerande kan följa upp välmående och
  förverkliga vården av den nyfödda och handleda
  vid första
  amning
  Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja
  hoitaa vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja
  hoidon toteumista
 • Studerande skall kunna agera och förbereda för
  det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart
  efter förlossningen, och kunna förbereda och
  färdigställa återupplivningsbordet för det
  nyfödda
  Opiskelija osaa toimia ja valmistella
  erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon,
  osaa
  valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle
 • Studerande skall kunna påbörja återupplivning
  av den nyfödda vid behov inom barnmorskans
  ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för
  transport för vidare vård
  Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen
  elvytyksen kätilön vastuu alueella ja
  valmistella
  vastasynytyttä siirtoa varten