Työssä oppiminen

banner

Praktik: Prenatal vård och Förlossningsvård (BM-2-002)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Stenbäck Pernilla

Oppimistavoitteet

 • Vårdande kompetenser inom antenatal kompetens

  ANTENATALAVDELNING/PKL (5veckor):
  Studenten har ett familje- och kvinnocentrerat
  handlingsmönster i sitt arbete samt en
  kultursensitivitet i sitt sätt att bemöta, lära
  och
  handleda kvinnorna/familjerna.
  Opiskelijalla on perhe- ja naiskeskeinen
  työote.
  Kulttuurisensitiivinen suhtautuminen
  asiakkaisiin/perheisiin joka tulee esille
  kohtaamisissa, ohjauksessa/opetuksessa
 • I samarbete med handledaren kan studenten
  planera och förverkliga vården/uppföljningen av
  riskgraviditet
  Yhteystyössä ohjaajan kanssa opiskelija osaa
  suunnitella ja
  toteuttaa riskiraskauden hoito/seuranta
 • Studenten förstår sin yrkesroll och sitt eget
  ansvarsområdet och kan arbeta i ett
  mångprofessionellt team.
  Opiskelija ymmärtää oman ammattiroolinsa ja
  oman vastuualuensa ja osaa työskennellä
  moniammatillisessa
  työtiimissä.
 • Studenten känner till den antenatala
  vårdprocessen och kan i samråd med handledaren
  ansvara för den och fatta professionella
  vårdbeslut.
  Hoitoprosessit antenatalihoidossa on
  opiskelijalle tuttuja ja opiskelija pystyy
  ohjattuna
  vastaamaan niistä sekä tekemään ammatillisia
  päätöksiä.
 • Studenten har ett etiskt förhållningssätt, och
  tar i sitt arbete beaktande patientsäkerheten.
  Opiskelijalla on eettinen suhatutuminen ja
  ottaa työssän huomioon potilasturvallisuuden.
 • Studenten har kunskap om den prenatala vården
  och
  kan
  utföra de vanligaste vårdhandlingarna på
  avdelningen.
  Opiskelijalla on prenataalhoitoon liittyvä
  tieto
  ja
  pystyy suorittamaan
  tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla.
 • FÖRLOSSNINGSVÅRD (5 veckor)
  Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna
  förverkliga
  barnmorskekunskap under förlossning enligt
  teorikunskapen
  Teoriatietojen integroiminen käytännön
  tilanteisiin tulee
  näkyä harjoittelussa
 • Studerande kan i samarbete med handledare sköta
  självständigt
  en regelbunden (fysiologisk) förlossning enligt
  barnmorskans
  kompetenser
  Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy
  hoitamaan
  ohjauksessa säännöllisen (fysiologisen)
  synnytyksen kätilön
  kompetenssin mukaisesti
 • Studerande kan administrera och handleda
  modern/familjen i
  olika smärtlindrings metoder både
  farmakologiska och icke
  farmakologiska
  Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa
  ja arvioida
  eri kivunlievitysmenetelmiä sekä lääkkeellisiä
  että ei
  lääkkeellisiä
 • Studerande kan dokumentera
  förlossningsförloppet enligt
  anvisningar
  Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana
  ohjeitten
  mukaisesti
 • Studerande känner till hur
  förlossningsförloppet följs upp
  och känner till hur förlossnings förloppet
  eventiúellt kan
  påskyndas
  Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen
  seurantamenetelmät
 • Studerande har etisk förhållningssätt både till
  patienten och
  till medarbetarna och handla tvärprofessionellt
  Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä
  perhettä että
  moniammatillisesti
 • Studerande känner till hur fostrets välmående
  följs upp
  Opiskelija tietää sikiön voinnin
  seurantamenetelmät
 • Studerande kan göra och tolka inre- och yttre
  undersökningen
  Opiskelija suoriutuu sisä- ja
  ulkotutkimuksisata sekä
  kätilötyön kliinisistä taidoista
 • Studerande kan planera och förverkliga vården
  för föderskan
  och hennes familj under en normala förlossning
  Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja
  toteuttamaan
  matalariskin synnytyksen hoidon sekä äidin että
  perheen
  näkökulmasta
 • Studerande har kliniska hand färdigheter i
  förlossningsvård
  Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot
  synnytyksen hoitoon
 • Studerande kan följa upp välmående och
  förverkliga vården av
  den nyfödda och handleda vid första amning
  Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja
  hoitaa
  vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja hoidon
  toteumista