Työssä oppiminen

banner

Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård (BM-2-001)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Silfver Jessica

Oppimistavoitteet

 • MÖDRARÅDGIVNINGEN (5veckor)
 • Studerande kan under handledning sköta en
  gravid
  kvinna och
  hennes familj på mödra-, eller mödra -och barn
  rådgivningen
  under graviditeten och barnsängstiden.
  Opiseklija osaa ohjattuna hoitaa raskaana
  olevaa
  naista sekä
  hänen perhettä äitiys-ja lastenneuvolassa sekä
  raskauden- että lapsivuodeaikana
 • Studerande förstår rådgivningens uppgift och
  känner till när den
  gravida eller fostret är vid behov av
  specialsjukvård samt kan vidta
  åtgärder för förverkligandet av denna.
  Opiskelija ymmärtää neuvolan perustehtävän ja
  tunnistaa
  milloin raskaana oleva tarvitsee
  erikoissairaanhoitoa ja osaa
  tarvittaessa huolehtia että hoito toteutuu.
 • Studerande klarar av att följa upp den gravida
  kvinnans och fostrets
  mående under hela graviditeten
  Opiskelija osaa seurata tulevan äidin ja sikiön
  vointia koko raskausajan
 • Studerande känner till och kan handleda om de
  sociala
  förmånerna som hör till den gravida, föräldrar
  och barnfamiljen
  Opiskelija on tietoinen sosialiset etuuksista
  jotka kuuluvat
  raskaana olevalle, vanhemmille sekä
  lapsiperheille pystyy myös ohjaamaan asiakkaita
  näissä asioissa.
 • Studerande handlar enligt WHO:s
  rekommendationer
  och kan
  stöda amning också i krävande situationer
  Opiskelija osaa toimia WHO:n suositusten
  mukaisesti ja tukea
  imetystä myös haastavissa tilanteissa.
 • Studerande känner till hälsogranskningarna för
  barn upp till 1
  års ålder samt är bekant med
  vaccinationsprogrammet
  Opiskelija on tietoinen/hahmoittaa alle vuoden
  ikäisten lasten terveystarkastukset ja tuntee
  rokotusohjelman
 • Studerande deltar i /kan enligt överenskommelse
  självständigt förverkliga en del av
  familje/förlossningsförberedelse kurs på
  rådgivningen
  Opiskelija osallistuu/voi sopimuksen mukaan
  toteutaa osan synnytys-tai
  perhevalmennuskurssista neuvolassa
 • Studerande kan arbeta familjecentrerat och ta i
  beaktande olika sociala- och kulturella behov
  och aspekter.
  Opiskelija osaa työskennellä perhekeskeisesti
  ja
  kykenee ottaa huomioon eri sosiaaliset-ja
  kulttuuriset tarpeet/tekijät.
 • BARNSÄNGSAVDELNING
 • Efter avklarad praktikkurs förväntas det att
  barnmorskestuderande tillsammans med sin
  handledande barnmorska på barnsängsavdelningen
  klarar av att planera, förverkliga och
  utvärdera postpartum vården efter en
  regelbunden
  eller oregelbunden förlossning
  Harjoittelun suoritettuaan opiskelija pystyy
  ohjattuna suunnittelemaan ja toteuttamaan
  synnyttänen äidin ja vastasyntyneen lapsen
  hoidon, säännöllisen tai epäsäännöllisen
  synnytyksen jälkeen
 • Studerande kan följa upp moderns fysiska- och
  psykiska hälsa och återhämtning post partum
  Opiskelija osaa seurata äidin fyysistä ja
  psyykkistä palautumista ja vointia synnytyksen
  jälkeen
 • Studerande kan stöda och handleda amning i
  olika
  situationer enligt WHO:s principer
  (amningskurs
  20 h)
  Opiskelija osaa tukea ja ohjata eri
  imetystilanteissa WHO:n direktiivien mukaisesti
  (imetysohjaajakuouutus 20h)
 • Studerande kan observera den nyföddas adaption
  och hälsotillstånd samt utföra de vanligaste
  undersökningarna och mätningarna.
  Opiskelija kykenee tarkkailemaan vastasyntyneen
  sopeutumista kohdunjälkeiseen elämään ja ja
  hänen terveydentilansa. Opiskelija osaa
  suorittaa tavallisimmat mittaukset ja
  tutkimukset.
 • Studerande kan handleda föräldrarna i barnets
  grundvård
  Opiskelija osaa ohjata vanhempia vastasyntyneen
  perushoidossa
 • Studerande kan självständigt genomföra de
  vanligaste vårdhandlingarna för modern och den
  nyfödda på barnsängsavdelningen
  Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan
  tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla
  äidille ja vastasyntyneelle lapsivuodeosastolla
 • Studerandes egen initiativförmåga växer mot
  slutet av praktikperioden så att studerande
  klarar av att under handledning fungera som
  barnmorska under normal puerperium på
  barnsängsavdelningen.
  Opiskelijan aloitekyky kehittyy ja
  harjoittelujakson lopussa opiskelijan tulisi
  ohjaajan tukemana kykenemään toteuttaa
  säännöllisen lapsivuodeajan kätilötyö
 • Studerande lär sig att tillsammans med sin
  handledare fungera i barnmorskans roll i det
  mångprofessionella teamet och känner till vilka
  enheter, yrkesgrupper, institutioner
  avdelningen
  samarbetar med.
  Opiskelija opii, yhdessä ohjaajansa kanssa
  ,toimimaan kätilönä moniammatillisessa
  tiimissä.
  Opiskelija tietää mitkä ovat osaston tärkeimmät
  yhteistyötahot.