Työssä oppiminen

banner

Praktik: Hemvård och öppenvård (VA-2-069)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Ekman Petra

Oppimistavoitteet

 • Studenten känner till grunderna för hemvårdens
  verksamhet
  Opiskelija tuntee kotihoidon
  toimintaperiaatteet
 • Studenten vet vilka hemvårdens mest centrala
  samarbetsparter är och vet vilka yrkesgrupper
  som
  hör till hemvårdens mångprofessionella team
  Opiskelija tuntee kotihoidon keskeisimmät
  yhteistyötahot sekä ammattiryhmät jotka
  toimivat
  kotihoidon moniammatillisessa tiimissä
 • Studenten deltar i hemvårdens möten och ser hur
  det administrativa arbetet hänger samman med
  det
  praktiska arbetet ur sjukskötarens perspektiv
  Opiskelija osallistuu kotihoidon kokouksiin ja
  näkee kuinka hallinnollinen työ on yhteydessä
  käytännön työhön sairaanhoitajan näkökulmasta
 • Studenten övar sådana kliniska färdigheter som
  hälsovårdaren/sjukskötaren utför i hemmet/
  öppenvården
  Opiskelija harjoittelee sellaisia kliinisiä
  kädentaitoja, joita
  terveydenhoitaja/sairaanhoitaja toteuttaa
  kotiympäristössä/avohoidossa
 • Studenten kan anpassa sitt arbetssätt enligt
  klientens ålder och kulturella bakgrund
  Opiskelija osaa sopeuttaa työmenetelmiänsä
  riippuen asiakkaan iästä ja kulttuuritaustasta
 • Studenten kan planera, genomföra och utvärdera
  ett hembesök och kan prioritera vårdbehovet,
  uppskatta och dokumentera näringsbehov och -
  tillförsel, hygien, rörlighet och läkemedel
  Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
  arvioida kotikäynnin ja osaa priorisoida hoidon
  tarpeita, arvioida ja dokumentoida
  ravinnontarvetta ja -saantia, hygieniaa,
  liikkumista sekä lääkitystä
 • Studenten kan självständigt genomföra ett
  hembesök
  Opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa
  kotikäynnin