Työssä oppiminen

banner

Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II (AV-2-065)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Ericsson Christoffer

Oppimistavoitteet

 • Efter avlagd studieenhet kan du:

  Kan självständigt göra beslut om patientens
  tillstånd samt
  vård, transport och bedöma behov av dessa, om
  möjligt,
  baserat på gällande direktiv.
 • Kan i helhet ansvara för och leda patientens
  systematiska
  undersökning och bedömning samt utförandet av vård

  basen av en arbetsdiagnos eller symptom. Kan även
  planera
  patientens säkra helhetsvård inom prehospitala
  kontext,
  både före och under transport samt bedöma den i
  förhållande till planen.
 • Kan använda sig av evidensbaserad
  förstavårdsmedicinsk och
  farmakologiskt kunnande under förstavårdens
  uppdrag och
  kan utnyttja den kunskapen tillämpat till vården.
 • Behärskar förmåga att handleda patienter och/eller
  anhöriga om fortsatt vård med korrekta, tydliga
  och
  sakliga instruktioner
 • Stärka din förmåga att framkomma som förstavårdens
  expertiskunnig i form av beslut som görs
  tillsammans med
  patienten, anhöriga och andra yrkesprofessioner
  samt kan
  stöda patienten i att förebygga ohälsa.
 • Kan utvärdera patientcentrerade förstavårdens
  kvalitet och
  utveckla den enligt bästa förmåga
 • Behärskar icke-tekniska förmågor (enligt bl.a ANTS
  och
  CRM-principer) i vården av den krävande patienten
  och kan
  fungera enligt principerna för systematiskt
  pararbete och
  arbetsfördelning inom förstavård på vårdnivå

  Kan identifiera och beskriva etiska utmaningar i
  förstavårdens vårdsituationer och kan reflektera
  kring
  förstavårdens etik och värderingar och kan också
  själv
  fungera enligt dom principer.
 • Kan utföra en adekvat och tydlig rapportering
  enligt
  gällande praxis, både i skriftlig dokumentation
  samt
  muntligt.
 • Kan reflektera kring samt utvärdera sitt egna
  kunnande och
  till professionella tillväxt.