Työssä oppiminen

banner

Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I (AV-2-064)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Carstens Laura

Oppimistavoitteet

 • Efter avlagd studieenhet kan du:

  Fungera professionellt i kontakten med patienter
  och anhöriga i det prehospitala kontextet
 • Utgående från dina kunskap och färdigheter, utföra
  en ändamålsenlig och systematisk klinisk
  undersökning alla olika patienter i det
  prehospitala kontextet
 • Känna igen störningar i de vitala funktionerna,
  utföra en tillförlitlig primär- och
  sekundärbedömning av patientens tillstånd och kan
  planera och genomföra de vårdåtgärder som
  patienten behöver
 • Fungera som en medlem i vårdnivåteamet och känner
  till ledarens (H1) roll
 • Göra motiverade beslut om rätt och mest
  ändamålsenliga vårdplats för patienten
 • Avge rapport både skriftligt och muntligt enligt
  ändamålsenlig standard och modeller
 • Använda och ändamålsenligt utnyttja vård- och
  förflyttningsutrustningen i en ambulans
 • Ändamålsenligt och enligt givna standard
  underhålla samt rengöra ambulansens vårdutrymme
  samt vårdutrustning
 • Förstå grunderna till samt använda prehospitala
  telekommunikationsutrustningen (VIRVE)
 • Känna igen och förstår skademekanismer och
  typskador i traumatiskt skadad patient
 • Känna igen dom vanligaste läkemedlen som
  patienterna använder och vet varifrån och hur du
  kan söka vidare information om dem
 • Känna igen och använda dom läkemedel som används
  inom förstavård på vårdnivå
 • Förstår den prehospitala processen, från alarm
  tillbaka till station.
 • Förstå hur praktikplatsens akutvård fungerar som
  en del av sjukvården och kan tillämpa dom lokala
  vårddirektiven
 • Känna till hur samarbetet mellan polis,
  räddningsverk, sociala sidan, Nödcentralen och
  vårdinstanserna fungerar
 • Förstår grunderna om funktionerna vid
  flerpatientssituationer
 • Kan beskriva och förstå patofysiologin, symptomen,
  fynden och vården kring de vanligaste sjukdoms-
  och olycksfallen
 • Kan kritiskt reflektera över ditt egna agerande i
  vårdsituationer samt beskriva sina egna
  målsättningar för praktiken