Työssä oppiminen

banner

Yrkespraktik - Anestesisjukvård (AV-2-050)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Carstens Laura

Oppimistavoitteet

 • Studenten kan följa med och delta enligt
  egen
  förmåga i förberedelse, vården och
  eftervården av
  patient som erhållit anestesi
  Oppilas seuraa ja osallistuu omien
  kykyjensä
  mukaan anestesioidun potilaan
  valmisteluun,
  hoitoon sekä jälkiseurantaan
 • Studenten känner till apparatur,
  material,
  verktyg, instrument och de mest allmänna
  läkemedlen inom anestesivården
  Oppilas tuntee laitteet, välineet,
  työkalut,
  instrumentit ja yleisesti käytössä
  olevat
  lääkkeet anestesiatyössä
 • Studenten kan använda sig av safe
  surgery check
  list och förstå dess betydelse för
  säkerheten
  Oppilas osaa käyttää turvallisen
  kirurgian
  tarkastuslistaa ja ymmärtää sen
  tarkoituksen
  turvallisuudelle
 • Studenten kan skapa för patienten en
  trygg och
  lugn omgivning
  Oppilas osaa luoda potilaalle
  turvallisen ja
  rauhallisen ympäristön
 • Studenten förstår induktionen och övar
  sig enligt
  möjligheter i i.v. kanylering,
  ventilering och
  säkrandet av andningsväg
  Oppilas ymmärtää induktion ja
  harjoittelee
  mahdollisuuksien mukaan iv kanylointia,
  ventilointia sekä hengitysteiden
  varmistamista