Työssä oppiminen

banner

Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning (AV-2-066)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Savolainen Jari

Oppimistavoitteet

 • Efter avklarad kurs förväntas den studerande
  vara
  förmögen att att kunna förstå mentalvårdens och
  barnavårdens organisatoriska struktur.
  Studerande
  kan i akut skede bemöta, stödja och vårda både
  barn och psykiatriska patienters hälsohinder,
  problem, behov och begär vid ohälsa och
  lidande.
  Studerande kan tillämpa etiska principer i
  vårdandet, studerande förstår sin andel i
  vårdrelationen och har en förståelse för
  betydelsen av handledning och arbetshandledning
  som yrkesspecifika metoder att utveckla barn-
  och
  den psykiatriska vården.
 • De specifika målen för praktik inom den
  psykiatriska vården
  Teoretiskt kunnande:
  Studerande har kunskaper om det det
  psykiatriska
  hälso -och sjukvårdssystemet
  Opiskelija omaa tietoa psykiatrisesta
  terveydenhuoltojärjestelmästä
 • Studerande har kunskaper i mental hälsa och i
  mentala störningar
  Opiskelija omaa tietoa mielenterveydestä ja eri
  mielenterveyden häiriöistä
 • Handlingsförmåga i praktiska situationer /
  Toimintavalmius käytännön tilanteissa:
  Studerande förstår den psykiatriska
  vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa
  Opiskelija ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin
  ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä
 • Studerande kan identifiera, bemöta och vårda
  patienter med olika psykiska problem och
  sjukdomar
  Opiskelija osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa
  erilaisista psyykkisistä ongelmista ja
  sairauksista kärsiviä potilaita
 • Studerande kan delta i vårdens planering,
  förverkligande och utvärdering samt göra en
  skriftlig vårdplan
  Opiskelija pystyy osallistumaan hoidon
  suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
  sekä
  laatimaan kirjallinen hoitosuunnitelma
 • Studerande inser vårdrelationens betydelse och
  kan medvetet använda sina egna färdigheter för
  att främja patientens hälsa
  Opiskelija mieltää hoitosuhteen merkityksen ja
  pystyy tietoisesti käyttämään omia taitojaan
  potilaan terveyden edistämiseksi
 • Etiskt förhållningssätt / Eettisyys:
  Studerande kan tillämpa etiska principer i den
  psykiatriska kontexten
  Opiskelija osaa soveltaa eettisiä periaatteita
  psykiatriseen ympäristöön
 • Studerande är medveten om sitt eget kunnande
  och
  sina egna gränser samt kan använda handledning
  som stöd för sin professionella utveckling
  Opiskelija tiedostaa omat rajansa ja
  osaamistasonsa, sekä pystyy hyödyntämään
  ohjausta
  oman ammatillisen kasvun kehittämisessä
 • Studerande inser variationer i närhet/distans
  fenomenet i den psykiatriska vården
  Opiskelija ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön
  variaatioita psykiatrisessa hoitotyössä
 • De specifika målen för praktiken i barnsjukvård
  /
  Tavoitteet lastensairaanhoidon jaksolle
  Teoretiskt kunnande/Teoreettinen osaaminen:
  Studerande känner till de vanligaste
  sjukdomarna
  som förekommer på avdelningen samt är medveten
  om
  de hälsohinder och vård dessa sjukdomar medför.
  Opiskelija tuntee osastolla tavallisimmin
  esiintyvät sairaudet sekä tietää näistä
  seuraavat
  terveysesteet ja hoidot.
 • Handlingsförmåga i praktiska
  situationer/Toimintakyky käytännön tilanteissa
  Studeranden förstår hur en sjukdom påverkar
  barnet och familjen
  Opiskelija ymmärtää miten sairaus vaikuttaa
  lapseen ja perheeseen
 • Studeranden kan möta barn och föräldrar med
  respekt och finkänslighet
  Opiskelija pystyy kohtaamaan lapsen ja perheen
  kunnioittavasti sekä hienotunteisesti
 • Studeranden kan vara närvarande, lyssna till
  barn/föräldrar och skapa trygghet i
  vårdsituationer
  Opiskelija omaa kyvyn olla läsnä ja kuunnella
  lasta ja vanhempia sekä luoda turvallisuutta
  hoitotilanteessa
 • Studeranden kan skapa en vårdrelation med
  barnet
  med beaktande av dess familj
  Opiskelija osaa luoda hoitosuhteen lapseen
  perhettä kunnioittaen
 • Studeranden klarar av barnets grundvård
  Opiskelija suoriutuu lapsen perushoidosta
 • Studeranden kan rapportera vidare förverkligad
  vård muntligt och skriftligt
  Opiskelija osaa raportoida toteutetetusta
  hoidosta suullisesti ja kirjallisesti
 • Studeranden finner sin plats i vårdteamet och
  klarar av att samarbeta med övrig personal
  Opiskelija löytää paikkansa hoitotiimissä ja
  kykenee yhteistyöhön muun hoitohenkilökunnan
  kanssa
 • Studeranden förstår noggrannheten och ansvar i
  läkemedelsgivning till barn
  Opiskelija ymmärtää vastuun ja tarkkuuden
  merkityksen lasten lääkehoidossa
 • Studeranden kan planera och fungera i
  förstahjälpssituationer
  Opiskelija osaa suunnitella ja toimia
  ensiaputilanteissa
 • Studeranden kan formulera målsättning för sin
  egen inlärning, välja strategier, förverkliga
  och
  värdera dem
  Opiskelija osaa suunnitella tavoitteet
  itselleen,
  valita menetelmät toteuttaa sekä arvioida
  saavutuksiaan
 • Etiskt förhållningssätt/Eettinen asenne
  Studeranden ser sitt ansvar relaterat till
  barnet/familjen/teamet och kan värdera sitt
  handlande utgående från den humanistiska
  värdegrunden med utgångspunkt i patientens
  rättigheter och sina egna skyldigheter
  Opiskelija näkee vastuunsa suhteessa
  lapseen/perheeseen/työtiimiin ja kykenee
  arvioimaan toimintaansa humanistisen
  arvoperustan
  potilaan oikeuksien ja omien velvollisuuksian
  lähtökohdista