Työssä oppiminen

banner

Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård (VA-2-129)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Karbin Daniela

Oppimistavoitteet

 • Studerande identifierar och förstår de etiska
  och pedagogiska utgångspunkterna för
  handledning.
  Opiseklija tunnistaa ja ymmärtää ohjaamisen
  eettiset ja pedagogiset lähtökohdat.
 • Studerande kan planera, verkställa och
  utvärdera handledning och undervisning utgående
  från
  klient och grupp, i samarbete med andra
  sakkunniga
  Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja
  arvioida
  ohjausta ja opetusta asiakas- ja
  ryhmälähtöisesti
  yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa

  Studerande kan använda, i situationen lämpliga,
  handlednings- och undervisningsmetoder, vilka
  utgår från patienten/klienten.
  Opiskelja osaa käyttää tilanteeseen sopivia
  asiakas- ja potilaslähtöisiä opetus- ja
  ohjausmenetelmiä
 • Studerande kan ändamålsenligt använda
  befintligt och producera nytt undervisnings-
  och
  handledningsmaterial.
  Opiskelija osaa käyttää olemassaolevaa ja
  kehittää uutta ohjaus ja opetusmateriaalia.
 • Studernade kan bedöma sina färdigheter och
  utveckla sin egen verksamhet samt svara på
  följden av sina
  handlingar.
  Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan
  ja
  kehittämään omaa toimintaansa sekä vastaamaan
  toimintansa seurauksista.
 • Studerande kan koordinera patientens
  helhetsvård i den
  befintliga kontexten enligt sitt ansvar/
  Opiskelija osaa koordinoida potilaan
  kokonaishoidon
  kyseisessä kontekstissa vastuunsa mukaisesti