Työssä oppiminen

banner

Yrkespraktik I (ET-2-026)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Werner Tove

Oppimistavoitteet

 • Efter avslutad praktik kan studerande:
 • - resonera professionellt utifrån relevant
  forskning, kunskap samt utgående ifrån ett
  aktivitetsperspektiv för att förklara klientens
  problem i aktivitetsutförande samt för att
  motivera val i ergoterapiprocessen
  - tutkimuksia, tieteitä sekä ammatillista
  harkintaa käyttäen selittää asiakkaan ongelmia
  toiminnallisessa suoriutumisessa, toiminnan
  näkökulmasta, sekä perustella valintojaan
  toimintaterapiaprosessissa
 • -använda ergoterapeutiska metoder och principer
  i syfte att kartlägga , bedöma och förhandla
  fram mål utgående från GAS; Goal Attainment
  Scaling- metoden
  - hallita toimintaterapeuttisia menetelmiä ja
  periaatteita kartoittaessa, arvioidessa sekä
  tavoitteiden asettelussa GAS; Goal Attainment
  Scaling-menetelmää käyttäen
 • -delta i uppgörande av behandlingsplan, deltar
  i att genomföra interventioner samt skriva
  utlåtande över den egna personens ergoterapi
  - osallistua terapiasuunnitelman
  kehittämisessä,interventioiden toteuttamisessa
  sekä kirjoittaa lausuntoa omasta asiakkaastaan
 • -skapa och upprätthålla ett kompanjonskap med
  personen samt med betydelsefulla personer i
  hens närmiljö
  - luoda ja ylläpitää kumppanuutta asiakkaaseen
  sekä hänen omassa elinympäristössä oleviin
  tärkeisiin ihmisiin
 • -använda rådande rekommendationer och
  lagstiftning för att motivera/visa på personens
  rättigheter till vård och/eller rehabilitering
  - tukeutua voimassa oleviin säädöksiin sekä
  lakeihin motivoidakseen/osoittaakseen henkilön oikeuden
  hoitoon ja/tai kuntoutukseen
 • -delta i det multiprofessionella teamarbetet
  genom att konsultera andra professioner och
  rapportera angående personens ergoterapi
  - osallistua moniammatilliseen tiimityöhön
  konsultoimalla muita ammattiryhmiä henkilön
  kuntoutuksesta, sekä raportoida tiimissä
  henkilön toimintaterapiasta
 • -ansvara för sina arbetsuppgifter gällande den
  egna klientens ergoterapi
  - ottaa vastuun omista tehtävistään suhteessa
  omaan asiakkaaseen toimintaterapiassa
 • -använda sig ändamålsenligt av handledning som
  ett stöd för sin professionlla utveckling
  - hyödyntää ohjausta asianmukaisesti tukeakseen
  omaa ammatillista kehittymistään
 • -följa de förordningar och de
  samarbetsstrategier som råder inom
  organisationen
  - noudattaa organisaatiossa vallitsevia
  sääntöjä sekä yhteist
  yöstrategioita
 • -kan utvärderasin egen kunskap, färdighet och
  attityd i klientarbetet
  - osaa arvioida omaa osaamistaan, valmiuksiaan
  sekä asenteitaan asiakastyössä