Työssä oppiminen

banner

Perustason harjoittelu (AV-2-046)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Oppimistavoitteet:


Opiskelija osaa:
- Toimia ammatillisesti oikein potilaita ja omaisia kohdattaessa
- Tutkia ja hoitaa itsenäisesti matalariskisen sisätauti- ja vammapotilaan
- Tunnistaa hätätilapotilaan
- Tunnistaa häiriön peruselintoiminnoissa
- Toimia osana hoitoryhmää matala- ja korkeariskisen potilaan hoidossa (opiskelijana)
- Päättää oikean hoitopaikan matalariskiselle potilaalle
- Raportoida suullisesti ja kirjallisesti
- Tehdä luotettavan ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion
- Käyttää hoito- ja siirtovälineitä
- Huoltaa ja puhdistaa hoitovälineet
- Huoltaa ja puhdistaa ambulanssin hoitotilan
- Käyttää viestintävälineitä

Tietää, tuntee tai tunnistaa:

- Alueen ensihoito- ja terveydenhuoltojärjestelmän
- Alueen perustason hoito-ohjeet
- Tärkeimpien sidosryhmien toiminnan (poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus ja hoitolaitokset)
- Yleisimmät potilailla käytössä olevat lääkkeet (osaa etsiä tietoa)
- Akuutisti sairastuneen potilaan
- Vammamekanismin
- Tyyppivammat
- Ensihoitotehtävän prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle)

Osaa kertoa tai keskustella:

- Yleisimpien sairauksien ja vammojen patofysiologiasta, yleisimmistä oireista ja löydöksistä, sekä hoidosta perustasolla
- Omasta toiminnastaan potilaan hoitotilanteessa
- Terveydenhuollon toiminnasta ja arvoista
- Omista oppimistavoitteistaan

Vastuuopettaja: Loimijoki Niko

Oppimistavoitteet

 • - Studenten förstår den pre-hospitala
  processen(från alarm till station)
  - Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän
  prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle)
 • - Studenten kan fungera professionellt i
  kontakten med patienter och anhöriga
  - Opiskelija osaa kohdata potilaan ja omaiset
  ammatillisesti
 • - Studenten känner till praktikplatsens
  vårddirektiv på grundnivå och hur akutvården
  fungerar som en del av sjukvården.
  - Opiskelija tuntee harjoittelupaikan
  perustason hoitoprotokollat ja ensihoidon
  roolin
  osana sairaanhoitoa
 • - Studenten kan göra en pålitlig primär- och
  sekundärbedömning
  - Opiskelija osaa tehdä luotettavan ensi-
  ja tarkennetun tilanarvion
 • - Studenten kan undersöka och ge vård åt
  en lågrisk inremedicinsk- och traumapatient
  - Opiskelija osaa tutkia ja hoitaa itsenäisesti
  matalariskisen sisätauti- ja vammapotilaan
 • - Studenten kan känna igen störningar i
  de vitala livsfunktionerna och en kritiskt sjuk
  patient
  - Opiskelija osaa tunnistaa
  peruselintoimintojen
  häiriön ja hätätilapotilaan
 • - Studenten kan fungera som en medlem i
  vårdteamet i vården av låg- och högriskpatient
  (som studerande)
  - Opiskelija osaa toimia osana hoitoryhmää
  matala- ja korkeariskisen potilaan hoidossa
  (opiskelijana)
 • - Studenten kan besluta om rätt vårdplats
  för en lågriskpatient
  - Opiskelija osaa päättää oikean hoitopaikan
  matalariskiselle potilaalle
 • - Studenten kan använda vård- och
  förflyttningsutrustningen
  - Opiskelija osaa käyttää hoito- ja
  siirtovälineitä
 • - Studenten kan avge rapport både
  skriftligt och muntligt
  - Opiskelija osaa raportoida suullisesti
  ja kirjallisesti
 • - Studenten kan underhålla och rengöra
  ambulansens vårdutrymme samt vårdutrustningen
  - Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa
  ambulanssin hoitotilan sekä hoitovälineet
 • - Studenten kan använda telekommunikationsmedel
  - Opiskelija osaa käyttää viestintävälineitä
 • - Studenten känner till hur samarbetet med
  polis,
  räddningsverk, nödcentral och vårdinstanser
  fungerar
  - Opiskelija tuntee miten yhteistoiminta
  poliisin,
  pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja
  hoitolaitosten
  kanssa toimii
 • - Studenten kan diskutera om patofysiologin,
  symptomen, fynden och vården kring de
  vanligaste
  sjukdoms- och olycksfallen på grundnivå
  - Opiskelija osaa keskustella yleisimpien
  sairauksien ja vammojen patofysiologiasta,
  oireista, löydöksistä sekä niiden hoidosta
 • - Studenten känner till de vanligaste
  läkemedel patienterna använder och kan söka
  information om dem
  - Opiskelija tuntee yleisimmät potilailla
  käytössä olevat lääkkeet ja osaa etsiä niistä
  tietoa
 • - Studenten känner till skademekanismen
  och typskador vid olika olyckor
  - Opiskelija tuntee vammamekanismin ja
  tyyppivammat eri onnettomuuksissa
 • - Studenten kan reflektera över sitt eget
  agerande i vårdsituationer och kan beskriva
  sina
  egna målsättningar
  - Opiskelija osaa pohtia omaa toimintaansa
  hoitotilanteessa sekä kuvailla omia tavoitteita