Työssä oppiminen

banner

Yrkespraktik II (ET-2-037)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Arell-Sundberg Marina

Oppimistavoitteet

 • Efter avslutad praktik kan studerande:
 • - i samråd med klient, professionella och
  anhöriga välja aktiviteter och aktivitetsbaserade
  åtgärder för att möjliggöra deltagande i
  meningsfulla aktiviteter, vardagsaktiviteter och/
  eller aktiviteter i samhället
  - yhdessä asiakkaan, ammattilaisten ja perheen
  kanssa valita toimintalähtöisesti mielekkäitä
  tehtäviä, jotka mahdollistaa osallisuuden arjen-
  ja/ tai yhtiskuntaan toimintaan
 • - planera, genomföra och utvärdera
  aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra
  aktivitet och delaktighet
  - suunnitella, toteuttaa ja arvioida
  toimintalähtöisesti tehtäviä ja toimenpiteitä,
  mahdollistaakseen toimintaa ja osallisuutta
 • - argumentera för och motivera sina
  professionella val i processarbetet
  - keskustella ja perustella ammatillisia
  valintoja prosessityössä
 • - dokumentera genomförda åtgärder och utvärdera
  sitt eget arbete
  - kirjata toteutuneita toimenpiteitä ja arvioida
  omaa työtään
 • - marknadsföra ergoterapiservice för en valbar
  intressent genom att kontakta, besöka och
  redogöra för vad ergoterapeutens arbetsområde
  kunde vara i det sammanhanget
  - valita sopiva yhteistyötaho ja aihe
  toimintaterapian työtehtävistä, sekä ottaa
  yhteyttä ja käydä tapaamassa yhteistyötahon,
  jolle markkinoi toimintaterapiapalveluita
 • - stöda en studerande på orienterande praktik att
  utgående från hens behov komma igång med sin
  praktik samt handleda studerande i utformandet av
  en handlingsplan för praktiken
  - tarvelähtöisesti tukea orientoivaa opiskelijaa,
  tämän aloittaessa ensimmäisen työharjoittelun,
  sekä ohjata opiskelijaa toimintasuunnitelman
  muotoilussa