Työssä oppiminen

banner

Orienterande yrkespraktik (ET-2-006)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Arell-Sundberg Marina

Oppimistavoitteet

 • kan använda handledning av en YP 2 studerande
  som stöd för att utarbeta sin handlingsplan
  osaa hyödyntää toisen harjoittelujakson
  opiskelijan ohjausta kun sunnittelee omaa
  harjoittelujaksoaan sekä laatii
  tavoitesuunnitelmaa
 • kan beskriva ergoterapeutens arbetsuppgifter
  inom organisationen
  osaa kuvailla toimintaterapeutin työtehtäviä
  organisaatiossa
 • kan utgående från en intervju/samtal redogöra
  för personens upplevelse av värde i aktivitet
  osaa haastattelun tai keskustelun pohjalta
  selittää henkilön kokemuksia toiminnan
  arvoista
 • kan uppmärksamma hur miljön inverkar på
  personens aktivitetsutförande
  osaa huomioida miten ympäristö vaikuttaa
  henkilön toiminnalliseen suoriutumiseen
 • kan söka stöd för sina reflektioner kring
  personen från forskning inom ergoterapi
  osaa hakea tukea toimintaterapian tutkimuksesta
  omiin reflektointiinsa, suhteessa henkilöön
 • kan redogöra för hur ergoterapiprocessen stöder
  ergoterappeutena arbete
  osaa selittää miten toimintaterapiaprosessi
  tukee toimintaterapeuttia työssään
 • kan välja relevant bedömningsmetod för att
  bedöma och klargöra personens
  aktivitetsproblematik
  osaa valita oikean arviointimentetelmän kun
  arvioi henkilön toiminnallista suoriutumista
 • kan identifiera personens styrkor och resurser
  tunnistaa henkilön vahvuudet sekä resurssit
 • känner till praktikplatsens system och rutiner
  för dokumentation
  tietää miten harjoittelupaikan dokumentiointiin
  liittyvät järjestelmät sekä rutiinit toimivat
 • kan beakta ergoterapeutens yrkesetiska
  principer genom att visa respekt för personen,
  låta personen bli hörd samt främja ömsesidig
  relation
  osaa ottaa huomioon toimintaterapian eettisiä
  ohjeita niin, että asiakastyössä kunnoittaa,
  antaa henkilön tulla kuuluksi sekä edistää
  keskinäistä suhdetta
 • kan respektera och följa principerna för
  tystnadsplikten
  kunnioittaa sekä seuraa vaitiolon periaatteita
  työssään