Työssä oppiminen

banner

Praktik 1 (II-2-205)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Vaappo Marko

Oppimistavoitteet

 • - Studeranden känner till i vilken utvecklingsperiod målgruppen är (sensitiva period) / Opiskelija tunnistaa missä kehittymisvaiheessa kohderyhmä on (herkkyyskausi)
 • - studeranden fördjupar sina teoretiska kunskaper inom motorisk utveckling och inlärning / Opiskelija syventää teoreettistä osaamistaan motorisen kehittymisen ja oppimisen osalta.
 • - Studerande förstår vilka möjligheter fysisk aktivitet ger gällande främjande av barns/ungdomars/vuxnas/äldres hälsa och välbefinnande ( opiskelija ymmärtää kuinka liikunnan avulla voidaan edistää lasten/nuorten/aikuisten ja iäkkäiden terveyttä ja hyvinvointia)
 • - Studerande utvecklar sina färdigheter inom idrottsdidaktik, så som planera, genomföra och utvärdera fysiska och hälsofrämjande aktiviteter för målgruppen. studeranden tar ibeaktande principerna för motorisk inlärning. ( Opiskelija kehittää liikuntadidaktisia taitoja, esimerkiksi kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia liikunnallisia ja terveyttä edistäviä kokonaisuuksia kohderyhmälle. Opiskelija huomioi toiminnassaan motorisen oppimisen periaatteet.)
 • - Studeranden lär sig att motivera målgruppen. ( opiskelija oppii motivoimaan kohderyhmää.)
 • - Studeranden lär sig att kommunicera på ett konstruktivt sätt med målgruppen. ( opiskelija oppii kommunikoimaan rakentavasti kohderyhmän kanssa.)
 • - studeranden fördjupar sina teoretiska kunskaper inom idrottsdidaktik och olika målgrupper via litteratur och genom att söka svar på frågor/utmaningar som uppkommer inder praktikperioden. (Opiskelija syventää liikuntadidaktiikan ja kohderyhmiä koskevaa teoreettista osaamistaan etsimäll'ä alan kirjallisuudesta vastauksia harjoittelussa esiin nousseisiin kysymyksiin/hasteisiin.)
 • - Studeranden kan samarbeta, jobba i grupper och medverka till gemensamma mål (Opiskeljia osaa tehdä yhteistyötä, työskennellä ryhmissä ja työskennellä yhteisiä tavoitteita kohti.)
 • -Studeranden förstår sitt etiska ansvar som utbildare och ledare. Studeranden kan bära ansvaret för sitt eget arbete och är aktiv. (Opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa opettajana ja kasvattajana. Opiskelija osaa kantaa vastuun omasta työskentelystään ja on aktiivinen.)
 • -Studeranden kan tillämpa de yrkesetikska principerna för sin egen branch och arbetar för en trygg och säker arbetskultur. (Opiskelija osaa soveltaa oman alansa ammattieettisiä periaatteita ja työskennellä turvallisesti.)
 • Läraderesultat för häslofrämjande profil:
  Samma som för praktiken allmänt, men med ett hälsofrämjande perspektiv. Det innebär se och handla utifrån; delaktighet, empowerment, arena tänk och stödjande miljöer, jämlikhet och rättvisa.
 • Läranderesultat för tränarprofil:
  - Att studerande tillämpar sina teoretiska kunskaper inom idrottsdidaktik i praktiken.