Työssä oppiminen

banner

Fördjupad Yrkespraktik (ET-3-002)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Peri Heidi

Oppimistavoitteet

 • Studerande utnyttjar de olika stegen i
  ergoterapiprocessen i sitt klientarbete
  Opiskelija hyödyntää toimintaterapiaprosessin
  kaikkia vaiheita asiakastyössä
 • Studerande redogör för ergoterapeutens
  möjligheter till fortbildning på den aktuella
  praktikplatsen
  Opiskelija selvittää toimintaterapeutin
  mahdollisuuksista jatkokoulutukseen kyseisellä
  työpaikalla
 • Studerande söker och kritiskt granskar samt
  sammanställer forskningsresultat kring en
  specifik frågeställning som rör ergoterapin för
  en specifik klientgrupp på praktikplatsen
  Opiskelija muotoilee kysymyksen, joka koskee
  toimintaterapiaa tietylle asiakasryhmälle
  työpaikassa ja osaa hakea tutkimuksia jotka
  liittyy tähän asiakasryhmään ja tarkastelee
  löydöksiä kriittiseesti
 • Studerande beskriver ergoterapeutens position i
  organisationen. Hon/han sammanfattar
  arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter
  och skyldigheter utifrån
  tjänstekollektivavtalet
  Opiskelija kuvaa toimintaterapeutin asemaa
  organisaatiossa. Hän tekee yhteenvedon
  työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja
  velvoitteista hyödyntäen tietoja
  työehtosopimuksessa