Lärande i arbetslivet

banner

Allmän information

Utskriftsvänlig version

 •  Gärna flera studenter på samma praktikplats, både med tanke på att handledningen och referensstödet underlättas.
 •  I handledningen betonas studerandes eget ansvar för lärandet. Handledningen styrs av läranderesultaten.
 • För varje avsnitt i arbetslivet finns kursens läranderesultat angivna och syns på respektive utvärderingsblankett. Handledaren på arbetsplatsen och studenten kan själv printa ut blanketten som går att finna under rätt utbildning och praktikkurs på denna sida. Studenten ställer också upp individuella mål som utgår från läranderesultaten. Studenten utgår också från tidigare utvärdering och arbetsplatsens möjligheter.
 • Kontinuerlig utvärdering är viktig. Viktigt är också att kommunikationen mellan högskola och arbetsplatsen fungerar bra. Handledande lärare skall vara i kontakt med praktikplatsens handledare och studenten under praktiken och steget för praktikplatsens handledare att kontakta Arcadas lärare skall vara enkelt och lätt.
 • Om studerande riskerar ett underkännande är det viktigt att senast vid en mellanvärdering diskutera detta med ansvarig lärare.
 • Utvärderingen skall resultera i åtminstone en skriftlig + muntlig mellanvärdering och slutvärdering. Det är inte nödvändigt att Arcadas lärare besöker varje praktikplats personligen. Formerna kan variera mellan telefonhandledning, handledning på arbetsplatsen eller på högskolan och kan förverkligas som individuell eller grupphandledning. Handledningen kan även ske med hjälp av nätbaserade kommunikationsverktyg.
 • Frånvaro meddelas till handledare och lärare. Grundprincipen är att frånvarotimmar ersätts.

Praktiken kan bedömas som underkänd om studenten:

 • inte ställer upp mål för sin verksamhet, saknar grundläggande teoretiska kunskaper, är ointresserad av att lära sig, dokumenterar bristfälligt.
 • saknar grundfärdigheter , inte kan välja adekvata metoder och medel, inte kan planera sitt eget arbete, slarvar och äventyrar patient-/klientsäkerheten.
 • saknar förmåga och/eller vilja att samarbeta, är opålitlig, klarar inte av att arbeta självständigt
 • har helt orealistisk uppfattning om sina egna kunskaper och sin förmåga.
 • tar ej ansvar för sitt arbete och patienten/klienten, bristande etik, kan ej skapa relation till patienten/klienten, anpassar sig inte till arbetsgemenskapen och följer inte gemensamma regler och överenskommelser