Lärande i arbetslivet

banner

Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi (FT-2-065)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Hellstén Kati

Läranderesultat

 • Efter avklarad praktik förväntas studenten:
 • - känna till de uppgifter som en fysioterapeut
  har inom hälso- och sjukvården.
 • - känna till de yrkesetiska principerna samt
  kunna tillämpa dem i praktiken
 • - kunna handlett komma till slutsatser gällande
  behovet av fysioterapin samt kunna handlett
  planera och genomföra fysioterapin.
 • - kunna tillämpa ändamålsenliga metoder,
  modeller
  och motionsformer i syfte att främja hälsa för
  både individer och grupper.
 • - kunna söka, förstå och utnyttja dokumenterad
  information samt kunna muntligt och skriftligt
  redogöra för fysioterapiprocessen
 • - kunna handlett och utvärdera fysioterapin i
  samarbete med patienten/klienten, anhöriga och
  övriga yrkespersoner.
 • Oppimistavoitteet:
  -Harjoittelun jälkeen opiskelijan oletetaan
  tietävän fysioterapeutin työtehtävät terveyden -
  ja sairaanhoidossa harjoittelupaikalla.
  -Opiskelija tuntee ammattieettiset periaatteet
  sekä osaa soveltaa niitä.
  -Opiskelija osaa etsiä,ymmärtää ja hyödyntää
  dokumentoitua informaatiota sekä osaa
  suullisesti
  ja kirjallisesti selvittää
  fysioterapiaprocessin.
  - opiskelija osaa ohjatusti vetää johtopäätökset
  fysioterapiatarpeesta sekä osaa ohjatusti
  suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaa.
  -Osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia metodeja,
  malleja ja liikuntamuotoja terveyden
  edistämiseksi yksilöillä ja ryhmissä.
  - Osaa ohjatusti yhteistyössä potilaan/asiakkaan
  ja ammattihenkilöiden kanssa arvioida
  fysioterapiaa.