Lärande i arbetslivet

banner

Praktik: Vård under förlossning (VA-1-026)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Stenbäck Pernilla

Läranderesultat

 • Efter avklarad kurs förväntas studerande kunna förverkliga barnmorskekunskap under förlossning
  enligt den teoretiska kunskapsbasen
  Teoriatietojen integroiminen käytännön tilanteisiin tulee näkyä harjoittelussa
 • Studerande kan i samarbete med handledare sköta
  självständigt en regelbunden (fysiologisk) förlossning enligt barnmorskans kompetenser
  (eller handledning vårda den risk gravida föderskan under förlossning)
 • Käytännön jakson jälkeen opiskelijan pystyy hoitamaan ohjauksessa säännöllisen
  (fysiologisen) synnytyksen kätilön kompetenssin mukaisesti (tai Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa
  riskiraskaana olevaa synnyttäjää)
 • Studerande kan administrera och handleda modern/familjen i olika smärtlindrings metoder både
  farmakologiska och icke farmakologiska
  Opiskelija osaa ohjata, suunnittella, toteuttaa ja arvioida eri kivunlievitysmenetelmiä sekä
  lääkkeellisiä että ei lääkkeellisiä
 • Studerande kan dokumentera förlossningsförloppet enligt anvisningar
  Opiskelija osaa dokumentoida synnytyksen aikana ohjeitten mukaisesti
 • Studerande känner till hur förlossningsförloppet följs upp och känner till hur förlossnings
  förloppet eventuellt kan påskyndas (eller Studerande skall känna till och upptäcka
  när förlossningsförloppet avviker från det normala och kan dela ansvaret med andra inom
  arbetsteamet samt dokumentera detta)
  Synnytyksen seuranta synnytyksen edistymisen seurantamenetelmät (tai opiskelija osaa arvioida
  koska synnytys muuttuu poikkeavaksi osaa jakaa ja kirjata tämän tiedon moniamatillisesti)
 • Studerande har etisk förhållningssätt både till patienten och till medarbetarna och handla
  tvärprofessionellt
  Opiskelijalla on eettinen lähestymistapa sekä perhettä että moniammatillisesti
 • Studerande känner kan visa hur till hur fostrets välmående följs upp ( eller kan aggera vid
  eventuella
  avvikelser)
  Opiskelija tietää ja ossa näyttää sikiön voinnin seurantamenetelmät (tai osaa toimia sikiö
  indikaatiolla)
 • Studerande kan utföra och tolka inre- och yttre undersökningen
  Opiskelija suoriutuu sisä- ja ulkotutkimuksisata sekä kätilötyön kliinisistä taidoista
 • Studerande kan planera och förverkliga vården för föderskan och hennes familj under en
  normala förlossning (och kan agera under handledning vid akuta situationer under förlossning)
  Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan matalariskin synnytyksen hoidon sekä äidin
  että perheen näkökulmasta (ja osaa toimia ohjatusti synnytyksen aikana akuuteissa tilanteissa)
 • Studerande har kliniska hand färdigheter i förlossningsvård
  Opiskelijalla on kliiniset kädentaidot synnytyksen hoitoon
 • Studerande kan följa upp välmående och förverkliga vården av den nyfödda och handleda vid första
  amning
  Opiskelija pystyy seuraamaan hyvinvointia ja hoitaa vastasyntynyttä ja ohjata ensi-imetys ja
  hoidon toteumista
 • Studerande skall kunna agera och förbereda för det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart
  efter förlossningen, och kunna förbereda och färdigställa återupplivningsbordet för det nyfödda
  Opiskelija osaa toimia ja valmistella erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon, osaa
  valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle
 • Studerande skall kunna påbörja återupplivning av den nyfödda vid behov inom barnmorskans
  ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för transport för vidare vård
  Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen elvytyksen kätilön vastuu alueella ja valmistella
  vastasynytyttä siirtoa varten