Lärande i arbetslivet

banner

Praktik - Vårdnivå I (AV-2-064)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Carstens Laura

Läranderesultat

 • Studenten kan fungera professionellt i
  kontakten
  med patienter och anhöriga
  Opiskelija osaa toimia ammatillisesti
  oikein
  potilaita ja omaisia kohdattaessa
 • Studenten kan undersöka alla olika
  patienter i
  det pre-hospitala kontextet
  Opiskelija osaa tutkia kaikkia erilaisia
  potilaita joita ensihoidossa tapaa.
 • Studenten kan känna igen störningar i de
  vitala
  funktionerna, utföra en tillförlitlig
  primär-
  och
  sekundärbedömning av patientens
  tillstånd och
  kan
  planera och genomföra de vårdåtgärder
  som
  patienten behöver
  Opiskelija osaa tunnistaa häiriön
  peruselintoiminnoissa, osaa tehdä
  luotettavan
  ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion ja
  osaa
  suunnitella ja toteuttaa tarvittavat
  hoitotoimenpiteet
 • Studenten kan fungera som en medlem i
  vårdnivå
  teamet och känner till ledarens roll
  Opiskelija osaa toimia hoitotaso tiimin
  jäsenenä
  ja tietää johtajan roolin.
 • Studenten kan besluta om rätt vårdplats
  för
  patienten
  Opiskelija osaa päättää oikea
  hoitopaikka
  potilaalle
 • Studenten kan avge rapport både
  skriftligt och
  muntligt
  Opiskelija osaa raportoida suullisesti
  ja
  kirjallisesti
 • Studenten kan använda vård- och
  förflyttningsutrustningen
  Opiskelija osaa käyttää kaikkia hoito-
  ja
  siirtovälineitä
 • Studenten kan underhålla samt rengöra
  ambulansens
  vårdutrymme samt vårdutrustning
  Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa
  hoitovälineet ja ambulanssin hoitotilan
 • Studenten kan använda
  telekommunikationsutrustningen
  Opiskleija osaa käyttää
  viestintävälineitä
 • Studenten kan och förstår
  skademekanismer och
  typskador
  Opiskelija osaa ja ymmärtää
  vammamekanismin ja
  tyyppivammat
 • Studenten vet de vanligaste läkemedlen
  patienterna använder och kan söka
  information
  om
  dem
  Opiskelija tietää yleisimmät potilailla
  käytössä
  olevat lääkkeet ja soaa hakea niistä
  lisätietoa.
 • Studenten kan de läkemedel som används

  vårdnivå
  Opiskelija osaa hoitotasolla käytettävät
  lääkkeet
 • Studenten förstår den pre-hospitala
  processen
  (från alarm tillbaka till station)
  Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän
  prosessina
  (hälytyksestä takaisin asemalle)
 • Studenten förstår hur praktikplatsens
  akutvård
  fungerar som en del av sjukvården och
  kan
  vårddirektiven
  Opiskelija ymmärtää miten
  harjoittelupaikan
  ensihoito on osa sairaanhoitoa ja osaa
  hoito-
  ohjeet.
 • Studenten känner till hur samarbetet med
  polis,
  räddningsverk, nödcentral och
  vårdinstanserna
  fungerar
  Opiskelija tietää miten yhteistyö
  poliisin,
  pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja
  hoitolaitoksien kanssa toimii.
 • Studenten förstår grunderna om
  funktionerna vid
  flerpatientssituationer
  Opiskelija ymmärtää
  monipotilastilanteiden
  tehtävien perusteet.
 • Studenten kan diskutera om
  patofysiologin,
  symptomen, fynden och vården kring de
  vanligaste
  sjukdoms- och olycksfallen
  Opiskelija osaa keskustella yleisimpien
  sairauksien ja vammojen
  patofysiologiasta,
  oireista, löydöksistä sekä hoidosta.
 • Studenten kan reflektera över sitt eget
  agerande
  i vårdsituationer och beskriva sina egna
  målsättningar
  Opiskelija osaa reflektoida omasta
  toiminnastaan
  potilaan hoitotilanteessa sekä kuvailla
  omia
  tavoitteita.