Lärande i arbetslivet

banner

Inre medicinsk vård, Praktik (SJ-2-056)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Appelroth Maria

Läranderesultat

 • Du kan bedöma vårdbehov, utföra och evaluera vård
  i ofta återkommande vårdsituationer för
  inremedicinska patientgrupper.
  Osaat määrittää hoidon tarpeen, suorittaa ja
  arvioida erilaisten sisätautipotilaiden hoitoa
  usein toistuvissa hoitotilanteissa.
 • Du implementerar evidensbaserade
  forskningsresultat i vårdarbetet. Du kan förklara
  och motivera för valen av dina vårdande handlingar
  i relation till vårdvetenskapens grunder. Du kan
  även utveckla vården utgående från detta.
  Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa
  hoitotyöhön. Osaat selittää ja perustella hoitoon
  liittyviä valintoja ja toimenpiteitä suhteessa
  hoitotieteen perusteisiin, sekä kehittää hoitoa
  tähän perustuen.
 • Du utvecklar förmågan att förverkliga
  vårdhandlingar och vårdaktiviteter i olika
  vårdkontext utgående från patientens behov och
  rådande vårdrekommendationer. Du arbetar för
  hållbar utveckling inom branschen.
  Kehität taitoa toteuttaa hoitotoimintoja ? ja
  toimintaa erilaisissa hoidon konteksteissa,
  potilaan tarpeiden ja vallitsevien
  hoitosuosituksien perusteella. Työskentelet
  edistääksesi alan kestävää kehitystä.
 • Du kan tillämpa din kunskap om de mest centrala
  inremedicinska sjukdomarna i vårdarbetet.
  Du kan evaluera vårdbehovet för en patient i behov
  av akut vård.
  Osaat soveltaa tietoasi keskeisistä sisätautisista
  sairauksista hoitotyöhön. Osaat arvioida akuutin
  potilaan hoidon tarpeen.
 • Du har ett vårdvetenskapligt, evidensbaserat samt
  etiskt förhållningssätt i vården av den
  inremedicinska patienten.
  Omaat hoitotieteellisen, näyttöön perustuvan sekä
  eettisen suhtautumisen sisätautipotilaan
  hoitotyöhön.
 • Du fördjupar din kunskap i läkemedelsbehandling ur
  ett inremedicinskt perspektiv.
  Syvennät lääkehoidon osaamistasi sisätautien
  hoitotyön näkökulmasta.