Lärande i arbetslivet

banner

Praktik - akutvård på grundnivå (AV-2-046)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Praktiken sker på olika ambulanser stationerade inom en 70 km radie från Helsingfors. Praktiken görs under en 7 veckors period. Arbetsskiftens längd varierar beroende på ambulans mellan 12 - 24 timmar.

Handledningen sker i huvudsak på finska.

Förhållningsdirektiv under yrkespraktik

För att alla parter skall trivas under praktiken och missförstånd skall kunna undvikas finns det en del saker som är viktiga att minnas under tiden i yrkespraktik.

Klädsel
Klädseln bör vara i enlighet med och följa praktikplatsens regler. Skyddskläderna ges av praktikplatsen i de flesta fall. Där kläder  inte finns att ge studeranden bör de egna kläderna följa praktikplatsens reglementen. Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna skall vara uppdragna så att underkläderna inte syns.

Smycken, piercing och tatueringar
Smycken och piercing är inte tillåtna på någon praktik med hänvisning till hygienen samt den egna säkerheten. Tatueringar bör vara täckta av klädsel vid patientkontakt.

Social samvaro
Under praktiken är arbetstiderna ofta långa och gemenskapen är viktig. Social samvaro och gemenskap är naturliga företeelser i arbetet som alla bör inneha ett professionellt förhållningssätt till. All intim kontakt under arbetstid är förbjuden på arbetsplats.

I fall överenskomna principer inte efterföljs kan yrkespraktiken avbrytas.

Examinator: Loimijoki Niko

Läranderesultat

 • - Studenten förstår den pre-hospitala
  processen(från alarm till station)
  - Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän
  prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle)
 • - Studenten kan fungera professionellt i
  kontakten med patienter och anhöriga
  - Opiskelija osaa kohdata potilaan ja omaiset
  ammatillisesti
 • - Studenten känner till praktikplatsens
  vårddirektiv på grundnivå och hur akutvården
  fungerar som en del av sjukvården.
  - Opiskelija tuntee harjoittelupaikan
  perustason hoitoprotokollat ja ensihoidon roolin
  osana sairaanhoitoa
 • - Studenten kan göra en pålitlig primär- och
  sekundärbedömning
  - Opiskelija osaa tehdä luotettavan ensi-
  ja tarkennetun tilanarvion
 • - Studenten kan undersöka och ge vård åt
  en lågrisk inremedicinsk- och traumapatient
  - Opiskelija osaa tutkia ja hoitaa itsenäisesti
  matalariskisen sisätauti- ja vammapotilaan
 • - Studenten kan känna igen störningar i
  de vitala livsfunktionerna och en kritiskt sjuk
  patient
  - Opiskelija osaa tunnistaa peruselintoimintojen
  häiriön ja hätätilapotilaan
 • - Studenten kan fungera som en medlem i
  vårdteamet i vården av låg- och högriskpatient
  (som studerande)
  - Opiskelija osaa toimia osana hoitoryhmää
  matala- ja korkeariskisen potilaan hoidossa
  (opiskelijana)
 • - Studenten kan besluta om rätt vårdplats
  för en lågriskpatient
  - Opiskelija osaa päättää oikean hoitopaikan
  matalariskiselle potilaalle
 • - Studenten kan använda vård- och
  förflyttningsutrustningen
  - Opiskelija osaa käyttää hoito- ja
  siirtovälineitä
 • - Studenten kan avge rapport både
  skriftligt och muntligt
  - Opiskelija osaa raportoida suullisesti
  ja kirjallisesti
 • - Studenten kan underhålla och rengöra
  ambulansens vårdutrymme samt vårdutrustningen
  - Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa
  ambulanssin hoitotilan sekä hoitovälineet
 • - Studenten kan använda telekommunikationsmedel
  - Opiskelija osaa käyttää viestintävälineitä
 • - Studenten känner till hur samarbetet med
  polis,
  räddningsverk, nödcentral och vårdinstanser
  fungerar
  - Opiskelija tuntee miten yhteistoiminta
  poliisin,
  pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja
  hoitolaitosten
  kanssa toimii
 • - Studenten kan diskutera om patofysiologin,
  symptomen, fynden och vården kring de vanligaste
  sjukdoms- och olycksfallen på grundnivå
  - Opiskelija osaa keskustella yleisimpien
  sairauksien ja vammojen patofysiologiasta,
  oireista, löydöksistä sekä niiden hoidosta
 • - Studenten känner till de vanligaste
  läkemedel patienterna använder och kan söka
  information om dem
  - Opiskelija tuntee yleisimmät potilailla
  käytössä olevat lääkkeet ja osaa etsiä niistä
  tietoa
 • - Studenten känner till skademekanismen
  och typskador vid olika olyckor
  - Opiskelija tuntee vammamekanismin ja
  tyyppivammat eri onnettomuuksissa
 • - Studenten kan reflektera över sitt eget
  agerande i vårdsituationer och kan beskriva sina
  egna målsättningar
  - Opiskelija osaa pohtia omaa toimintaansa
  hoitotilanteessa sekä kuvailla omia tavoitteita