Lärande i arbetslivet

banner

Praktik 4 (II-2-185)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Taskinen Topi

Läranderesultat

 • Studeranden kan handleda
  beteendeförändringsprocess hos vuxna.
  Opiskelija osaa ohjata aikuisten
  käyttäytymismuutosprosessia.
 • Studeranden kan tillämpa teorier och metoder
  för hälsopromotion och idrott på
  individ-/gruppnivå.
  Opiskelija osaa soveltaa terveyden
  edistämisen ja urheilun teorioita ja
  menetelmiä yksilö-/ryhmätasolla.
 • Studeranden kan kartlägga målgruppens tillstånd
  med hjälp av relevanta metoder (t.ex.
  konditionstester) både i början och i slutet av
  handledningsperioden.
  Opiskelija osaa kartoittaa kohderyhmän lähtö- ja
  lopputilanteen hyödyntäen sopivia menetelmiä
  (esim. kuntotestit).
 • Studeranden kan ställa relevanta mål för
  beteendeförändringsprocessen.
  Opiskelija osaa asettaa sopivia tavoitteita
  käyttäytymismuutokseen.
 • Studeranden kan planera och använda
  ändamålsenliga verksamhetsformer (t.ex. planering
  av fysisk träning, stresshantering, kost)
  utgående
  från kartläggningar och individernas behov.
  Opiskelija osaa suunnitella ja käyttää
  tarkoituksenmukaisia toimintatapoja (esim.
  fyysisen harjoittelun suunnittelu,
  stressinhallinta, ravinto) perustuen
  kartoitukseen ja yksilön tarpeisiin.
 • Studeranden kan kommunicera på ett förståeligt
  sätt (skriftligt, muntligt och visuellt) genom
  olika kommunikationsstilar och -medel som är
  anpassade till målgrupp och kontext.
  Opiskelija osaa kommunikoida ymmärrettävällä
  tavalla (kirjallisesti, suullisesti,
  visuaalisesti) hyödyntäen eri
  kommunikointityylejä ja -tapoja, jotka soveltuvat
  kohderymälle ja kontekstiin.
 • Studeranden är medveten om hur olika
  värdegrunder påverkar individer och kan ta det i
  beaktande i kundarbetet.
  Opiskelija on tietoinen, kuinka erilaiset
  arvopohjat vaikuttavat yksilöön ja osaa ottaa sen
  huomioon asiakastyössä.
 • Studeranden kan utvärdera sitt eget kunnande,
  sina egna färdigheter och attityder samt ser sina
  egna utvecklingsbehov.
  Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan,
  taitojaan ja asenteitaan sekä ymmärtää omat
  kehittymistarpeensa.
 • Studeranden kan tillämpa de yrkesetiska
  principerna för sin egen bransch och arbetar för
  en trygg och säker arbetskultur.
  Opiskelija osaa soveltaa oman alansa
  ammattieettisiä
  periaatteita ja työskennellä turvallisesti.
 • Studeranden kan bära ansvaret för sitt eget
  arbete och är aktiv.
  Opiskelija osaa kantaa vastuun omasta
  työskentelystään ja on aktiivinen.
 • Studeranden kan samarbeta, jobba i grupper
  och medverka till gemensamma mål.
  Opiskelija osaa tehdä yhteistyöstä,
  työskennellä ryhmissä ja työskennellä yhteisiä
  tavoitteita
  kohti.